در ستاد دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه برگزار شد

گزارش تصویری هم اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع"سردار سلیمانی شخص یا فرهنگ یا رسالت اسلامی

این جلسه به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه و دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور کرمانشاه برگزار گردید.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم